kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền trong cán bộ công chức viên chức về nội dung công ước chống tra tấn

Ngày 13/06/2019 09:58:16

Thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” và Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2019.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Thực hiện đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" và Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị pháp luật Việt Namvề các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2019.


Thực hiện kế hoạch số 68/KH- VHTT ngày 5 tháng 6 năm 2019 của UBND - phòng VHTT huyện Thiệu Hóa về việc thực hiện đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" và Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2019. UBND xã Thiệu Phúc triển khai kế hoạch thực hiện nội dung Đề án như sau:

I MỤC TIÊU, YÊU CẦU.

- Tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và Pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015- 2020.

- Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị của cán bộ đảng viên, công nhân, viên chức, hội viên, đoàn viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Tích cực tham gia tuyên truyền phổ biến về nội dung các Công ước quốc tế.

- Công tác tuyên truyền và phổ biến các công ước quốc tế cần đa dạng về hình thức, phong phú, thiết thực và hiệu quả, cần lồng ghép trong các hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG

1 Thực hiện đề án "tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2019.

Nội dung tuyên truyền phổ biến

- Nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn, các văn bản của Việt Nam về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước;

- Các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn hoặc liên quan đến phòng, chống tra tấn gồm: Quyền con người, quyền và nghĩa vụcơ bản của công dân theo quy định của hiến pháp năm 2013, nhất là các quyền nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn; các quyền của người bị bắt, bị tạm giam theo quy luật của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)

2. Thực hiện đề án "Đẩy mạnh nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự , chính trị pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2019.

2.1 nội dung phổ biến.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung pháp luật quy định tại mục 2 phần II. Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 15/04/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh vềviệc triển khai đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015- 2020 trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Gọi tắt là Công ước ICCPR); các quyền dân sự, chính trị được quy định tại hiến pháp năm 2013 và các bộ, luật, pháp lệnh như: Bộ luật dân sự năm 2015; Luật báo chí năm 2016; luật tín ngưỡng, tôn giáo, luật trưng cầu dân ý năm 2015; luật bình đẳng giới năm 2006; luật quốc tịch năm 2008 (Sửa đổi bổ sung năm 2014);Luật việc làm năm 2013; luật hôn nhân và gia đình năm 2014…và các văn bản pháp luật khác có quy định về quyền dân sự, chính trị của công dân; thông tin về tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị và thành tựu của Việt Nam về đảm bảo quyền dân sự.

2.2. Hình thức phổ biến

Lựa chọn hình thức tuyên truyền phổ biếnnội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”Các quyền chính trị và pháp luật Việt Nam trên địa bàn năm 2019, phù hợp với từng địa bàn thôn, cơ quan, trường học đảm bảo tính thiết thực hiệu quả như: tuyên truyền phổ biến trực tiếp, tổ chức thông qua các hội nghị họp ở thôn, cơ quan và trường học, Thông qua các hoạt động chuyên môn như giao lưu văn hóa văn nghệ, thư viện, tủ sách pháp luật, phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của địa phương…thời gian thực hiện trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. 1.UBND-Ban văn hóa xã.
Lồng ghép tuyên truyền về nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" và Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" trong các hoạt động chuyên môn của ngành nhất là trong các kỳ liên hoan thông tin cổ động, tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, pa no, áp phích, băng dôn khẩu hiệu....

2. 2.Đài truyền thanh xã
Mở các chuyên trang, chuyên mục phổ biến tuyên truyền về nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" và Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân".
3.Cấp ủy các đơn vị, trưởng các cơ quan và trường học
Căn cứ vào kế hoạch của UBND xã các đơn vị, trưởng các cơ quan, trường học triển khai tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn và nội dung của đề án bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền phổ biến trực tiếp, tổ chức thông qua các hội nghị họp ở thôn, cơ quan và trường học, Thông qua các hoạt động chuyên môn như các tiết ngoại khóa ở trường, giao lưu văn hóa văn nghệ, thư viện, tủ sách pháp luật, phổ biến trên phương tiện thông tin của thôn chú trọng thời điểm và chất lượng nội dung tuyên truyền đảm bảo hiệu quả tốt nhất.
UBND xã đề nghị các đơn vị, cơ quan, trường học triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về bộ phận văn hóa thông tin trước ngày 22/10/2019.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

- Thường vụ Đảng ủy; CHỦ TỊCH

- Các đơn vị;

- Cơ quan, trường học;

- Lưu VP.

Trịnh Đức Hùng

kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền trong cán bộ công chức viên chức về nội dung công ước chống tra tấn

Đăng lúc: 13/06/2019 09:58:16 (GMT+7)

Thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” và Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2019.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Thực hiện đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" và Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị pháp luật Việt Namvề các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2019.


Thực hiện kế hoạch số 68/KH- VHTT ngày 5 tháng 6 năm 2019 của UBND - phòng VHTT huyện Thiệu Hóa về việc thực hiện đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" và Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2019. UBND xã Thiệu Phúc triển khai kế hoạch thực hiện nội dung Đề án như sau:

I MỤC TIÊU, YÊU CẦU.

- Tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và Pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015- 2020.

- Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị của cán bộ đảng viên, công nhân, viên chức, hội viên, đoàn viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Tích cực tham gia tuyên truyền phổ biến về nội dung các Công ước quốc tế.

- Công tác tuyên truyền và phổ biến các công ước quốc tế cần đa dạng về hình thức, phong phú, thiết thực và hiệu quả, cần lồng ghép trong các hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG

1 Thực hiện đề án "tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2019.

Nội dung tuyên truyền phổ biến

- Nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn, các văn bản của Việt Nam về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước;

- Các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn hoặc liên quan đến phòng, chống tra tấn gồm: Quyền con người, quyền và nghĩa vụcơ bản của công dân theo quy định của hiến pháp năm 2013, nhất là các quyền nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn; các quyền của người bị bắt, bị tạm giam theo quy luật của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)

2. Thực hiện đề án "Đẩy mạnh nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự , chính trị pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2019.

2.1 nội dung phổ biến.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung pháp luật quy định tại mục 2 phần II. Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 15/04/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh vềviệc triển khai đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015- 2020 trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Gọi tắt là Công ước ICCPR); các quyền dân sự, chính trị được quy định tại hiến pháp năm 2013 và các bộ, luật, pháp lệnh như: Bộ luật dân sự năm 2015; Luật báo chí năm 2016; luật tín ngưỡng, tôn giáo, luật trưng cầu dân ý năm 2015; luật bình đẳng giới năm 2006; luật quốc tịch năm 2008 (Sửa đổi bổ sung năm 2014);Luật việc làm năm 2013; luật hôn nhân và gia đình năm 2014…và các văn bản pháp luật khác có quy định về quyền dân sự, chính trị của công dân; thông tin về tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị và thành tựu của Việt Nam về đảm bảo quyền dân sự.

2.2. Hình thức phổ biến

Lựa chọn hình thức tuyên truyền phổ biếnnội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”Các quyền chính trị và pháp luật Việt Nam trên địa bàn năm 2019, phù hợp với từng địa bàn thôn, cơ quan, trường học đảm bảo tính thiết thực hiệu quả như: tuyên truyền phổ biến trực tiếp, tổ chức thông qua các hội nghị họp ở thôn, cơ quan và trường học, Thông qua các hoạt động chuyên môn như giao lưu văn hóa văn nghệ, thư viện, tủ sách pháp luật, phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của địa phương…thời gian thực hiện trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. 1.UBND-Ban văn hóa xã.
Lồng ghép tuyên truyền về nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" và Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" trong các hoạt động chuyên môn của ngành nhất là trong các kỳ liên hoan thông tin cổ động, tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, pa no, áp phích, băng dôn khẩu hiệu....

2. 2.Đài truyền thanh xã
Mở các chuyên trang, chuyên mục phổ biến tuyên truyền về nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" và Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân".
3.Cấp ủy các đơn vị, trưởng các cơ quan và trường học
Căn cứ vào kế hoạch của UBND xã các đơn vị, trưởng các cơ quan, trường học triển khai tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn và nội dung của đề án bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền phổ biến trực tiếp, tổ chức thông qua các hội nghị họp ở thôn, cơ quan và trường học, Thông qua các hoạt động chuyên môn như các tiết ngoại khóa ở trường, giao lưu văn hóa văn nghệ, thư viện, tủ sách pháp luật, phổ biến trên phương tiện thông tin của thôn chú trọng thời điểm và chất lượng nội dung tuyên truyền đảm bảo hiệu quả tốt nhất.
UBND xã đề nghị các đơn vị, cơ quan, trường học triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về bộ phận văn hóa thông tin trước ngày 22/10/2019.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

- Thường vụ Đảng ủy; CHỦ TỊCH

- Các đơn vị;

- Cơ quan, trường học;

- Lưu VP.

Trịnh Đức Hùng

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)