Kê shoachj cuộc thi

Đăng lúc: 14/01/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện kế hoạch số 65 - KH/HU ngày 04/01/2022 của Huyện ủy Thiệu Hóa về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu”.

ĐẢNG BỘ HUYỆN THIỆU HÓA

ĐẢNG ỦY XÃ THIỆU PHÚC

*

Số: 03- KH/ ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thiệu Phúc, ngày 10 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH

tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu", (1230 - 1322)

-----

Thực hiện kế hoạch số 65 - KH/HU ngày 04/01/2022 của Huyện ủy Thiệu Hóa về việc tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu". Nhân kỷ niệm 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu (23/3/1322- 23/3/2022 ÂL); Quyết định số 02 - QĐ/ĐU ngày 12/01/ 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo Lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành Đền thờ Lê Văn Hưu; Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu”; cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cuộc thi nhằm tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân v thân thế, sự nghiệp nhà sử học Lê Văn Hưu; đồng thời khẳng định, tôn vinh những cống hiến to lớn của ông, nhà sử học đầu tiên của nước ta đối với nền sử học Việt Nam.

2. Thông qua Cuộc thi góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống lịch sử văn hóa cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tuyên truyền và quảng bá hình ảnh đất và người Thiệu Hóa đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, nhân lên niềm tin vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước.

3. Cuộc thi phải được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo tiết kiệm, đúng quy chế, thể lệ mà Ban Tổ chức đề ra; đồng thời triển khai sâu rộng đến các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và Nhân dân trong và ngoài xã tích cực hưởng ứng, tham gia, nhằm lan tỏa ý nghĩa sâu sắc, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với Nhà sử học Lê Văn Hưu.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, GIẢI THƯỞNG VÀ KINH PHÍ

1. Đối tượng tham gia:

Là người Thiệu Hóa đang sinh sống, làm việc trong và ngoài huyện, người địa phương khác tham gia Cuộc thi (trừ Ban T chức; Ban giám khảo cuộc thi).

2. Nội dung, hình thức:

- Nội dung: tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, những đóng góp to lớn của Nhà sử học Lê Văn Hưu đối với quê hương, đất nước.

- Hình thức: Thi viết tự luận (viết tay hoặc đánh máy)

3. Thi gian:

- Cuộc thi được triển khai từ ngày 12/01/2022 đến ngày 10/3/2022.

- Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, các cơ quan, đơn vị trong xã triển khai thực hiện, phát động Cuộc thi ngay sau khi xã triển khai.

- Thời gian nộp bài thi: Sau khi thu bài, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổng hợp, đánh giá, phân loại và lựa chọn bài chất lượng cao np về Ban Tổ chức cuộc thi kèm danh sách (qua Văn phòng Đảng ủy xã) trước ngày 15/3/2022

Ban Giám khảo hoàn thành việc chấm thi, phân loại giải thưởng trước ngày 30/3/2022. Tổng kết, trao giải thưởng trước ngày 15/4/2022.

4. Cơ cấu giải thưởng

4.1. Giải tập thể:

- 01 giải Nhất trị giá 3.000.000 đồng

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

4.2. Giải cá nhân:

- 01 giải Nhất trị giá 3.000.000 đồng;

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng;

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng;

- 15 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

5. Kinh phí: từ nguồn ngân sách huyện, trích từ kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đảng ủy

- Chủ trì, triển khai, tổ chức thực hiện cuộc thi.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội cp xã, văn hóa - thông tin, truyền thông trong tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, lan tỏa về Cuộc thi. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trong quá trình tổ chức Cuộc thi.

2. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy

- Phát động, triển khai sâu rộng cuộc thi trong cấp ủy, đơn vị mình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên hệ thống Đài Truyền thanh.

- Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng cần thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, đảng viên tích cực tham gia Cuộc thi. Thu bài, đánh giá, phân loại, nạp các bài có chất lượng cao v Ban T chức Cuộc thi theo đúng quy định.

3. Các ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội cấp

- Tổ chức phát động Cuộc thi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tìm hiểu, tham gia Cuộc thi.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc hưởng ứng Cuộc thi trong cơ quan, đơn vị, ngành mình; thu bài, đánh giá, phân loại và báo cáo kết quả bài chất lượng cao của tổ chức mình về Ban Tổ chức Cuộc thi theo quy định.

4. Văn hóa - Thông tin; đài truyền thanh:

- Tăng cường công tác tuyên truyền về Cuộc thi.

- Kịp thời phản ánh, đưa tin thường xuyên, đậm nét việc triên khai, phổ biến, hưởng ứng, kết quả Cuộc thi ở các cơ sở, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

Trên đây là kế hoạch của BTV Đảng ủy về việc phát động cuộc thi viết "Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu"Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng phản ánh về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Văn phòng Đảng ủy) để được giải đáp.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (để b/c),

- Văn phòng Huyện ủy (để b/c),

- Ban Thường vụ Đảng ủy,

- Các đồng chí UV BCH Đảng bộ ,

- Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã (Để T/h)

- Các Chi bộ (Để T/h),

- Lưu:VP Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Lê Văn Quyền

Kê shoachj cuộc thi

Đăng lúc: 14/01/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện kế hoạch số 65 - KH/HU ngày 04/01/2022 của Huyện ủy Thiệu Hóa về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu”.

ĐẢNG BỘ HUYỆN THIỆU HÓA

ĐẢNG ỦY XÃ THIỆU PHÚC

*

Số: 03- KH/ ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thiệu Phúc, ngày 10 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH

tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu", (1230 - 1322)

-----

Thực hiện kế hoạch số 65 - KH/HU ngày 04/01/2022 của Huyện ủy Thiệu Hóa về việc tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu". Nhân kỷ niệm 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu (23/3/1322- 23/3/2022 ÂL); Quyết định số 02 - QĐ/ĐU ngày 12/01/ 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo Lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành Đền thờ Lê Văn Hưu; Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu”; cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cuộc thi nhằm tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân v thân thế, sự nghiệp nhà sử học Lê Văn Hưu; đồng thời khẳng định, tôn vinh những cống hiến to lớn của ông, nhà sử học đầu tiên của nước ta đối với nền sử học Việt Nam.

2. Thông qua Cuộc thi góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống lịch sử văn hóa cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tuyên truyền và quảng bá hình ảnh đất và người Thiệu Hóa đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, nhân lên niềm tin vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước.

3. Cuộc thi phải được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo tiết kiệm, đúng quy chế, thể lệ mà Ban Tổ chức đề ra; đồng thời triển khai sâu rộng đến các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và Nhân dân trong và ngoài xã tích cực hưởng ứng, tham gia, nhằm lan tỏa ý nghĩa sâu sắc, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với Nhà sử học Lê Văn Hưu.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, GIẢI THƯỞNG VÀ KINH PHÍ

1. Đối tượng tham gia:

Là người Thiệu Hóa đang sinh sống, làm việc trong và ngoài huyện, người địa phương khác tham gia Cuộc thi (trừ Ban T chức; Ban giám khảo cuộc thi).

2. Nội dung, hình thức:

- Nội dung: tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, những đóng góp to lớn của Nhà sử học Lê Văn Hưu đối với quê hương, đất nước.

- Hình thức: Thi viết tự luận (viết tay hoặc đánh máy)

3. Thi gian:

- Cuộc thi được triển khai từ ngày 12/01/2022 đến ngày 10/3/2022.

- Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, các cơ quan, đơn vị trong xã triển khai thực hiện, phát động Cuộc thi ngay sau khi xã triển khai.

- Thời gian nộp bài thi: Sau khi thu bài, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổng hợp, đánh giá, phân loại và lựa chọn bài chất lượng cao np về Ban Tổ chức cuộc thi kèm danh sách (qua Văn phòng Đảng ủy xã) trước ngày 15/3/2022

Ban Giám khảo hoàn thành việc chấm thi, phân loại giải thưởng trước ngày 30/3/2022. Tổng kết, trao giải thưởng trước ngày 15/4/2022.

4. Cơ cấu giải thưởng

4.1. Giải tập thể:

- 01 giải Nhất trị giá 3.000.000 đồng

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

4.2. Giải cá nhân:

- 01 giải Nhất trị giá 3.000.000 đồng;

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng;

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng;

- 15 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

5. Kinh phí: từ nguồn ngân sách huyện, trích từ kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đảng ủy

- Chủ trì, triển khai, tổ chức thực hiện cuộc thi.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội cp xã, văn hóa - thông tin, truyền thông trong tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, lan tỏa về Cuộc thi. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trong quá trình tổ chức Cuộc thi.

2. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy

- Phát động, triển khai sâu rộng cuộc thi trong cấp ủy, đơn vị mình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên hệ thống Đài Truyền thanh.

- Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng cần thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, đảng viên tích cực tham gia Cuộc thi. Thu bài, đánh giá, phân loại, nạp các bài có chất lượng cao v Ban T chức Cuộc thi theo đúng quy định.

3. Các ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội cấp

- Tổ chức phát động Cuộc thi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tìm hiểu, tham gia Cuộc thi.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc hưởng ứng Cuộc thi trong cơ quan, đơn vị, ngành mình; thu bài, đánh giá, phân loại và báo cáo kết quả bài chất lượng cao của tổ chức mình về Ban Tổ chức Cuộc thi theo quy định.

4. Văn hóa - Thông tin; đài truyền thanh:

- Tăng cường công tác tuyên truyền về Cuộc thi.

- Kịp thời phản ánh, đưa tin thường xuyên, đậm nét việc triên khai, phổ biến, hưởng ứng, kết quả Cuộc thi ở các cơ sở, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

Trên đây là kế hoạch của BTV Đảng ủy về việc phát động cuộc thi viết "Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu"Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng phản ánh về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Văn phòng Đảng ủy) để được giải đáp.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (để b/c),

- Văn phòng Huyện ủy (để b/c),

- Ban Thường vụ Đảng ủy,

- Các đồng chí UV BCH Đảng bộ ,

- Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã (Để T/h)

- Các Chi bộ (Để T/h),

- Lưu:VP Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Lê Văn Quyền

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT