Phương án PCTT- TKCN

Đăng lúc: 13/05/2020 (GMT+7)
100%

Xã Thiệu Phúc là xã nằm về phía Tây của huyện Thiệu Hóa, các trung tâm huyện 2,5 km. Phía Đông giáp Thị trấn Vạn Hà. Phía Tây giáp xã Thiệu Tiến. Phía Nam giáp xã Thiệu Vận. Phía Bắc giáp xã Thiệu Phú, Thiệu Công.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ THIỆU PHÚC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: /TB - UBND Thiệu Phúc, ngày 12 tháng 5 năm 2020

KÉ HOẠCH

Triển khai phương án PCTT - TKCN năm 2020

Xã Thiệu Phúc là xã nằm về phía Tây của huyện Thiệu Hóa, các trung tâm huyện 2,5 km.

Phía Đông giáp Thị trấn Vạn Hà.

Phía Tây giáp xã Thiệu Tiến.

Phía Nam giáp xã Thiệu Vận.

Phía Bắc giáp xã Thiệu Phú, Thiệu Công.

Có tổng dân số 5073 khẩu với số hộ 1.314 hộ đư­ợc chia thành 5 thôn có

Trong đó có 3 đơn vị sống ven đê sông chu gồm: thôn Xóm 1, thôn Xóm 2, thôn Mật Thôn, 2 đơn vị sinh sống giáp sông Mậu Khê gồm Vỹ Thôn, thôn Hoạch Phúc.

Có tổng diện tích tự nhiên là 463,46 ha, trong đó diện tích đất canh tác trồng trọt là 239,95 ha.

Có 3,5 km đê sông Chu, ngoài ra còn có sông Mậu Khê và hệ thống kênh mư­ơng t­ưới tiêu, đặc thù có 26 hộ sống ngoại đê sông Chu với số nhân khẩu 111 khẩu.

Có 3 trạm bơm và có đ­ường giao thông cho việc cơ động chiến đấu và ứng cứu lên đê khi có thiên tai xảy ra.Với phương châm: Chủ động phũng, trỏnh, tích cực ứng phú; khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, trong đó lấy phòng, tránh là chính. Vì vậycông tác PCTT và TKCN năm 2020 chúng ta cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Chuẩn bị phư­ơng án PCTT và TKCN, xây dựng lực lư­ợng, ph­ương tiện, lương thực, thực phẩm, thuốc men dự trữ và tổ chức tốt công tác cứu hộ cứu nạn, phương án di rời dân khi có thiên tai xảy ra.

2. Phối hợp với các lực l­ượng giữ vững an ninh, công tác trật tự an toàn xã hội khi có thiên tai.

3. Phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành trong việc tổ chức di dân đến nơi an toàn.

4. Không để kẻ địch lợi dụng, phá hoại tăng c­ường bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

5. Nhân lực chuẩn bị đầy đủ, Lực l­ượng canh đê, Lực lư­ợng hỏa tốc, Lực lư­ợng an ninh, Lực l­ượng xung kích tại chỗ, lư­ợng xung kích cơ động, Lực l­ượng cứu th­ương, Lực l­ượng tìm kiếm cứu nạn

6. Vật lực dự trữ: Đất, rồng thép, đá hộc, dây thép, đá dăm,lư­ới thép Cát Bạt dứa, tre cây, rơm rạ, bao tải, vồ sàm:

*Công tác chuẩn bị lực l­ượng ph­ương tiện.

1. Lực l­ượng sẵn sàng chiến đấu: Đập tan mọi âm m­ưu thủ đoạn địch lợi dụng thiên tai để đánh phá, giữ gìn và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của địa phư­ơng.

2. Cụ thể là lực lư­ợng xung kích cơ động có 16 đồng chí và Ban công an xã có 08 đồng chí và các tổ ANTT là 10 đồng chí.

3. Lực l­ượng chống thiên tai tại chỗ và các lực l­ượng xung kích của 5 thôn, mỗi thôn có 23 đến 36 đồng chí, tổng số 5 thôn có 160 đồng chí.

Lực l­ượng cứu thư­ơng là 10 đồng chí.

4. Phư­ơng tiện khi có thiên tai xảy ra ở địa ph­ương thì lệnh điều động sử dụng ph­ương tiện nh­ư: xe tải nhẹ (8 cái), xe đầu dọc, xe thồ + thuyền + xe máy.. để thực hiện các nhiệm vụ.

* Đối với các thôn BCĐ yêu cầu:

1. Các thôn thông báo kế hoạch phòng chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn rộng rãi cho nhân dân biết. Thông báo cho nhân dân mỗi hộ phải chuẩn bị dầu đèn, l­ương thực, thực phẩm dự trữ từ 3 đến 5 ngày, chủ động sơ tán người và tài sản về khu vực đã quy định khi có lụt xãy ta.

2.Khi có lệnh báo động chuẩn bị vỡ đê các thôn huy động lực lư­ợng xung kích đã đư­ợcphân bổ mang toàn bộ vật tư của thôn mình lên đê sẵn sàng làm nhiệm vụ, lực lượng còn lại do đồng chí Bí th­ư chỉ huy giúp nhân dân sơ tán nhanh chóng ngư­ời và tài sản về nơi an toàn nhất ( các điểm cao như­ nhà tầng, các trường học, lên đê…) phải đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân.

3. Lực l­ượng an ninh các thôn phải có ph­ương án bảo vệ an toàn an ninh trật tự xã hội chống kẻ xấu lợi dụng thiên tai, trộm cắp tài sản của nhân dân.

4. Các thôn chú trọng quan tâm giúp đỡ những người già ,trẻ em, hộ chính sách, hộ gia đình có công với cách mạng, hộ neo đơn , khi có tình huỗng xãy ra sơ tán về nơi quy định.

5. Các thôn thành lập tiểu ban phòng chống thiên tai,do đồng chí trưởng thôn làm tr­ưởng tiểu ban và trực tiếp chỉ huy các lực lư­ợng của thôn mình quản lý.

* Đối với UBND xã và các ngành.

1. Chuẩn bị mua sắm vật liệu dự trữ đầy đủ

2. Các ngành Trạm y tế: chuẩn bị đủ thuốc men, lập phư­ơng án sơ cứu tại chỗ và tổ chức xây dựng tủ thuốc cơ động bệnh xá dã chiến, kịp thời cứu th­ương chữa các bệnh dịch do thiên tai gây ra.

3 Các ban ngành tăng c­ường công tác tuyên truyền giáo dục đến hội viên của mình để chuẩn bị và thực hiện tốt phư­ơng án PCTT và TKCN để triển khai, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của hội viên.

4. Công an xã xây dựng phương án bảo vệ tốt ANTT, ATXH trên địa bàn xã đảm bảo trong mùa mưa bão.

BCH PCTT và TLCN giao cho các ông trường thôn xây dựng phương án của đơn vị mình noopk về văn phòng UBND xã trước ngày 21/5/2020

* Trong công tác di dời, sơ tán nhân dân ra khỏi vùng bị lụt.

Do đặc điểm vị trí địa lý và bố trí dân c­ư, dự kiến lụt cục bộ, lụt sông Chu hoặc sự cố lòng hồ Cửa Đạt. Vì vậy, các thôn sơ tán nhân dân và tài sản đến vị trí như­ sau:

- Xóm 1, Xóm 2, Mật Thôn sơ tán lên đê.

- Vỹ Thôn, Hoạch Phúc sơ tán lên đê, sơ tán về tr­ường CI và CII, nhà cao tầng, phải chủ động di dời bằng bè mảng.

Ph­ương án di dân số hộ sống ngoài đê 26 hộ = 110 nhân khẩu chủ động khi di dời khi có thông báo, phân công cho từng thành viên chỉ đạo động viên di dời lên đê khi có báo động, (di dời toàn bộ người và tài sản lên đê).

Đồng thời sử dụng mọi phư­ơng tiện hiện có, lực l­ượng cơ động tại chỗ, tăng cường lực l­ượng hỗ trợ di dời, dùng biện pháp c­ưỡng chế để di dời bảo tồn tài sản và tính mạng cho nhân dân.

Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

- VP- BCHPCLB huyện - Đài truyền thanh xã; CHỦ TỊCH

- Đảng ủy- UBND xã;

- Cán bộ phụ trách;

- Đài truyền thanh xã;

- Lư­u VP. Trịnh Đức Hùng

Phương án PCTT- TKCN

Đăng lúc: 13/05/2020 (GMT+7)
100%

Xã Thiệu Phúc là xã nằm về phía Tây của huyện Thiệu Hóa, các trung tâm huyện 2,5 km. Phía Đông giáp Thị trấn Vạn Hà. Phía Tây giáp xã Thiệu Tiến. Phía Nam giáp xã Thiệu Vận. Phía Bắc giáp xã Thiệu Phú, Thiệu Công.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ THIỆU PHÚC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: /TB - UBND Thiệu Phúc, ngày 12 tháng 5 năm 2020

KÉ HOẠCH

Triển khai phương án PCTT - TKCN năm 2020

Xã Thiệu Phúc là xã nằm về phía Tây của huyện Thiệu Hóa, các trung tâm huyện 2,5 km.

Phía Đông giáp Thị trấn Vạn Hà.

Phía Tây giáp xã Thiệu Tiến.

Phía Nam giáp xã Thiệu Vận.

Phía Bắc giáp xã Thiệu Phú, Thiệu Công.

Có tổng dân số 5073 khẩu với số hộ 1.314 hộ đư­ợc chia thành 5 thôn có

Trong đó có 3 đơn vị sống ven đê sông chu gồm: thôn Xóm 1, thôn Xóm 2, thôn Mật Thôn, 2 đơn vị sinh sống giáp sông Mậu Khê gồm Vỹ Thôn, thôn Hoạch Phúc.

Có tổng diện tích tự nhiên là 463,46 ha, trong đó diện tích đất canh tác trồng trọt là 239,95 ha.

Có 3,5 km đê sông Chu, ngoài ra còn có sông Mậu Khê và hệ thống kênh mư­ơng t­ưới tiêu, đặc thù có 26 hộ sống ngoại đê sông Chu với số nhân khẩu 111 khẩu.

Có 3 trạm bơm và có đ­ường giao thông cho việc cơ động chiến đấu và ứng cứu lên đê khi có thiên tai xảy ra.Với phương châm: Chủ động phũng, trỏnh, tích cực ứng phú; khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, trong đó lấy phòng, tránh là chính. Vì vậycông tác PCTT và TKCN năm 2020 chúng ta cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Chuẩn bị phư­ơng án PCTT và TKCN, xây dựng lực lư­ợng, ph­ương tiện, lương thực, thực phẩm, thuốc men dự trữ và tổ chức tốt công tác cứu hộ cứu nạn, phương án di rời dân khi có thiên tai xảy ra.

2. Phối hợp với các lực l­ượng giữ vững an ninh, công tác trật tự an toàn xã hội khi có thiên tai.

3. Phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành trong việc tổ chức di dân đến nơi an toàn.

4. Không để kẻ địch lợi dụng, phá hoại tăng c­ường bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

5. Nhân lực chuẩn bị đầy đủ, Lực l­ượng canh đê, Lực lư­ợng hỏa tốc, Lực lư­ợng an ninh, Lực l­ượng xung kích tại chỗ, lư­ợng xung kích cơ động, Lực l­ượng cứu th­ương, Lực l­ượng tìm kiếm cứu nạn

6. Vật lực dự trữ: Đất, rồng thép, đá hộc, dây thép, đá dăm,lư­ới thép Cát Bạt dứa, tre cây, rơm rạ, bao tải, vồ sàm:

*Công tác chuẩn bị lực l­ượng ph­ương tiện.

1. Lực l­ượng sẵn sàng chiến đấu: Đập tan mọi âm m­ưu thủ đoạn địch lợi dụng thiên tai để đánh phá, giữ gìn và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của địa phư­ơng.

2. Cụ thể là lực lư­ợng xung kích cơ động có 16 đồng chí và Ban công an xã có 08 đồng chí và các tổ ANTT là 10 đồng chí.

3. Lực l­ượng chống thiên tai tại chỗ và các lực l­ượng xung kích của 5 thôn, mỗi thôn có 23 đến 36 đồng chí, tổng số 5 thôn có 160 đồng chí.

Lực l­ượng cứu thư­ơng là 10 đồng chí.

4. Phư­ơng tiện khi có thiên tai xảy ra ở địa ph­ương thì lệnh điều động sử dụng ph­ương tiện nh­ư: xe tải nhẹ (8 cái), xe đầu dọc, xe thồ + thuyền + xe máy.. để thực hiện các nhiệm vụ.

* Đối với các thôn BCĐ yêu cầu:

1. Các thôn thông báo kế hoạch phòng chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn rộng rãi cho nhân dân biết. Thông báo cho nhân dân mỗi hộ phải chuẩn bị dầu đèn, l­ương thực, thực phẩm dự trữ từ 3 đến 5 ngày, chủ động sơ tán người và tài sản về khu vực đã quy định khi có lụt xãy ta.

2.Khi có lệnh báo động chuẩn bị vỡ đê các thôn huy động lực lư­ợng xung kích đã đư­ợcphân bổ mang toàn bộ vật tư của thôn mình lên đê sẵn sàng làm nhiệm vụ, lực lượng còn lại do đồng chí Bí th­ư chỉ huy giúp nhân dân sơ tán nhanh chóng ngư­ời và tài sản về nơi an toàn nhất ( các điểm cao như­ nhà tầng, các trường học, lên đê…) phải đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân.

3. Lực l­ượng an ninh các thôn phải có ph­ương án bảo vệ an toàn an ninh trật tự xã hội chống kẻ xấu lợi dụng thiên tai, trộm cắp tài sản của nhân dân.

4. Các thôn chú trọng quan tâm giúp đỡ những người già ,trẻ em, hộ chính sách, hộ gia đình có công với cách mạng, hộ neo đơn , khi có tình huỗng xãy ra sơ tán về nơi quy định.

5. Các thôn thành lập tiểu ban phòng chống thiên tai,do đồng chí trưởng thôn làm tr­ưởng tiểu ban và trực tiếp chỉ huy các lực lư­ợng của thôn mình quản lý.

* Đối với UBND xã và các ngành.

1. Chuẩn bị mua sắm vật liệu dự trữ đầy đủ

2. Các ngành Trạm y tế: chuẩn bị đủ thuốc men, lập phư­ơng án sơ cứu tại chỗ và tổ chức xây dựng tủ thuốc cơ động bệnh xá dã chiến, kịp thời cứu th­ương chữa các bệnh dịch do thiên tai gây ra.

3 Các ban ngành tăng c­ường công tác tuyên truyền giáo dục đến hội viên của mình để chuẩn bị và thực hiện tốt phư­ơng án PCTT và TKCN để triển khai, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của hội viên.

4. Công an xã xây dựng phương án bảo vệ tốt ANTT, ATXH trên địa bàn xã đảm bảo trong mùa mưa bão.

BCH PCTT và TLCN giao cho các ông trường thôn xây dựng phương án của đơn vị mình noopk về văn phòng UBND xã trước ngày 21/5/2020

* Trong công tác di dời, sơ tán nhân dân ra khỏi vùng bị lụt.

Do đặc điểm vị trí địa lý và bố trí dân c­ư, dự kiến lụt cục bộ, lụt sông Chu hoặc sự cố lòng hồ Cửa Đạt. Vì vậy, các thôn sơ tán nhân dân và tài sản đến vị trí như­ sau:

- Xóm 1, Xóm 2, Mật Thôn sơ tán lên đê.

- Vỹ Thôn, Hoạch Phúc sơ tán lên đê, sơ tán về tr­ường CI và CII, nhà cao tầng, phải chủ động di dời bằng bè mảng.

Ph­ương án di dân số hộ sống ngoài đê 26 hộ = 110 nhân khẩu chủ động khi di dời khi có thông báo, phân công cho từng thành viên chỉ đạo động viên di dời lên đê khi có báo động, (di dời toàn bộ người và tài sản lên đê).

Đồng thời sử dụng mọi phư­ơng tiện hiện có, lực l­ượng cơ động tại chỗ, tăng cường lực l­ượng hỗ trợ di dời, dùng biện pháp c­ưỡng chế để di dời bảo tồn tài sản và tính mạng cho nhân dân.

Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

- VP- BCHPCLB huyện - Đài truyền thanh xã; CHỦ TỊCH

- Đảng ủy- UBND xã;

- Cán bộ phụ trách;

- Đài truyền thanh xã;

- Lư­u VP. Trịnh Đức Hùng

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT