HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ X nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 10/01/2020 16:39:53

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 01/2020 của HĐND huyện Thiệu Hóa Được sự đồng ý của thường vụ đảng ủy xã vào ngày 06/01/2020 HĐND xã đã tổ chức kỳ họp thứ X nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tin bài: Về kỳ họp thứ X HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 01/2020 của HĐND huyện Thiệu Hóa

Được sự đồng ý của thường vụ đảng ủy xã vào ngày 06/01/2020 HĐND xã đã tổ chức kỳ họp thứ X nhiệm kỳ 2016- 2021.

Dự kỳ họp có Ông Nguyễn Duy Thứ HUV - PCT HĐND huyện. Các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy - HĐND - UBND- MTTQ. Trưởng các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, BT trưởng thôn 5 đơn vị và 24 ĐB HĐND xã.

Kỳ họp thứ X - HĐND xã đã thông qua 6 báo cáo đó là: Báo cáo PTKTXH - QPAN năm 2019 nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo kết quả thu chi ngân sách xã năm 2019 và dự toán thu chi năm 2020. Báo cáo thẩm tra của ban HĐND. Báo cáo hoạt động của HĐND xã năm 2019, nhiệm vụ năm 2020, Thông báo về công tác xây dựng chính quyền, tâm tư nguyện vọng của cử tri. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021và dự thảo nghị quyết kèm theo của Thường trực HĐND và UBND xã. Tại kỳ họp, UBND xã đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, tổng sản lượng lương thực toàn xã đạt 3.128 tấn, vượt 0,9% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 40,6 triệu đồng/người/năm; Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM đến năm 2020 chỉ đạo sản xuất ổn định 3ha diện tích trồng rau an toàn theo tiêu chí VETGAP ở đơn vị xóm 1, Công tác chăn nuôi đến nay dịch tả lợn Châu Phi đã được đẩy lùi, đàn gia súc phát triển ổn định; công tác văn hóa, thông tin, thể dục thể thao tiếp tục có những chuyển biến tích cực; công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; công tác phòng chống dịch bệnh được đảm bảo; công tác chính sách xã hội có nhiều tiến bộ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững... Hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND xã tiếp tục được duy trì, công tác phối hợp chỉ đạo, chuẩn bị cho các kỳ họp được thực hiện có hiệu quả. Công tác giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND được triển khai thực hiện tốt như: Giám sát việc thực hiện thi hành hiến pháp và pháp luật; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân. Với tinh thần dân chủ và tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND.Kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường về các báo cáo tại Kỳ họp và lãnh đạo UBND xã trả lời và làm rõ các ý kiến, kiến nghị được thảo luận tại kỳ họp.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; Nghị quyết dự toán thu chi ngân sáchvà phân bổ ngân sách xã năm 2020.

Bài viết ban văn hóa xã

HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ X nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 10/01/2020 16:39:53 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 01/2020 của HĐND huyện Thiệu Hóa Được sự đồng ý của thường vụ đảng ủy xã vào ngày 06/01/2020 HĐND xã đã tổ chức kỳ họp thứ X nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tin bài: Về kỳ họp thứ X HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 01/2020 của HĐND huyện Thiệu Hóa

Được sự đồng ý của thường vụ đảng ủy xã vào ngày 06/01/2020 HĐND xã đã tổ chức kỳ họp thứ X nhiệm kỳ 2016- 2021.

Dự kỳ họp có Ông Nguyễn Duy Thứ HUV - PCT HĐND huyện. Các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy - HĐND - UBND- MTTQ. Trưởng các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, BT trưởng thôn 5 đơn vị và 24 ĐB HĐND xã.

Kỳ họp thứ X - HĐND xã đã thông qua 6 báo cáo đó là: Báo cáo PTKTXH - QPAN năm 2019 nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo kết quả thu chi ngân sách xã năm 2019 và dự toán thu chi năm 2020. Báo cáo thẩm tra của ban HĐND. Báo cáo hoạt động của HĐND xã năm 2019, nhiệm vụ năm 2020, Thông báo về công tác xây dựng chính quyền, tâm tư nguyện vọng của cử tri. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021và dự thảo nghị quyết kèm theo của Thường trực HĐND và UBND xã. Tại kỳ họp, UBND xã đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, tổng sản lượng lương thực toàn xã đạt 3.128 tấn, vượt 0,9% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 40,6 triệu đồng/người/năm; Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM đến năm 2020 chỉ đạo sản xuất ổn định 3ha diện tích trồng rau an toàn theo tiêu chí VETGAP ở đơn vị xóm 1, Công tác chăn nuôi đến nay dịch tả lợn Châu Phi đã được đẩy lùi, đàn gia súc phát triển ổn định; công tác văn hóa, thông tin, thể dục thể thao tiếp tục có những chuyển biến tích cực; công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; công tác phòng chống dịch bệnh được đảm bảo; công tác chính sách xã hội có nhiều tiến bộ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững... Hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND xã tiếp tục được duy trì, công tác phối hợp chỉ đạo, chuẩn bị cho các kỳ họp được thực hiện có hiệu quả. Công tác giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND được triển khai thực hiện tốt như: Giám sát việc thực hiện thi hành hiến pháp và pháp luật; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân. Với tinh thần dân chủ và tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND.Kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường về các báo cáo tại Kỳ họp và lãnh đạo UBND xã trả lời và làm rõ các ý kiến, kiến nghị được thảo luận tại kỳ họp.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; Nghị quyết dự toán thu chi ngân sáchvà phân bổ ngân sách xã năm 2020.

Bài viết ban văn hóa xã