Hội nghị rà soat hộ ngheo, hộ cận nghèo năm 2019

Ngày 22/08/2019 09:06:19

Căn cứ vào kế hoạch số 427/KH – UBND ngày 09/08/2019 của UBND huyện Thiệu Hóa và Thực hiện nghị quyết đảng ủy lịch công tác của UBND xã vào chiều ngày 20 tháng 8 năm 2019 UBND - BCĐ xã đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019.

Bài viết: UBND- BCĐ rà soát hộ nghèo, cận nghèo xã Thiệu phúc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019.
Căn cứ vào kế hoạch số 427/KH - UBND ngày 09/08/2019 của UBND huyện Thiệu Hóa và Thực hiện nghị quyết đảng ủy lịch công tác của UBND xã vào chiều ngày 20 tháng 8 năm 2019 UBND - BCĐ xã đã tổ chức hội nghịtriển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019.
Về dự hội nghị có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy - HĐND - UBND- MTTQ, các cán bộ công chức và các ngành có liên quan, trưởng thôn bí thư 5 đơn vị.
Chủ trì hội nghị đồng chí Lê Văn Hoàng -PCT UBND - Phó ban trực
Tại hội nghị các đồng chí đã được thông qua quyết định thành lập BCĐ và các đồng chí phân công chỉ đạo ở các đơn vị.
Các đại biểu về dự được thông qua kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 tập trung xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Thống kê phân tích thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chiều thiếu hụt, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2020 trên địa bàn toàn xã. Đồng thời cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo để theo dõi quản lý. Xác định được danh sách hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm- nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, làm cơ sở để ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo luật bảo hiểm y tế. Yêu cầu việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện trực tiếp với từng hộ, người dân theo đúng phương pháp, quy trình, công cụ đo lường nghèo đa chiều; đảm bảo công khai dân chủ có sự tham gia của người dân và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, giám sát của MTTQ phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân tại địa phương. Kết thúc rà soát các đơn vị phải xác định được chính xác danh sách hộ nghèo, Hộ cận nghèo, hộ tái nghèo, tái cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ nghèo phát sinh, cận nghèo phát sinh, hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách giảm nghèo.v.v… và phải xác định được chính xác tỷ lệ hộ nghèo, hộ của xão theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020. kết hợp xác định hộ làm nông nghiệp lâm nghiệp có mức sống trung bình.
Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp đánh giá chấm điểm tài sản, thu thập thông tin, đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, Hộ cận nghèo. Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 17, Thông tư số 14 của Bộ LĐTB&XH. Thời điểm rà soát từ ngày 15/8 đến hết ngày 30/10/2019, trong rà soát thực hiện, BCĐ phân công nhiệm vụ cho các ban, ngành phụ trách các thôn và thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo sự chỉ đạo của ban chỉ đạo.
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thụ, bí thư Đảng ủy xã yêu cầuCác đơn vị thực hiện công tác rà soát, điều tra phải cụ thể, trực tiếp đến từng hộ gia đình. Phương pháp, quy trình, cách thức làm phải đảm bảo theo đúng quy định hướng dẫn, chú ý những điểm mới trong công tác rà soát điều tra năm 2019. Các thành viên BCĐ và Cấp ủy đơn vị phải tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc thời gian về công tác rà soát, công tác báo cáo, chú ý tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương về công tác điều tra rà soát hộ nghèo để nhân dân được biết và thực hiện. Thực hiện tốt công tác giám sát trong cộng đồng đối với công tác điều tra, rà soát hộ nghèo. Cán bộ làm chuyên môn phải nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền để tổ chức thực hiện. Sau rà soát điều tra các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác tổng hợp và báo cáo kết quả sơ bộ về BCĐ trước ngày 31/8 /2019, việc cập nhật số liệu để phục vụ các hoạt động thường xuyên tại đơn vị.

Đài truyền thanh xã

Hội nghị rà soat hộ ngheo, hộ cận nghèo năm 2019

Đăng lúc: 22/08/2019 09:06:19 (GMT+7)

Căn cứ vào kế hoạch số 427/KH – UBND ngày 09/08/2019 của UBND huyện Thiệu Hóa và Thực hiện nghị quyết đảng ủy lịch công tác của UBND xã vào chiều ngày 20 tháng 8 năm 2019 UBND - BCĐ xã đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019.

Bài viết: UBND- BCĐ rà soát hộ nghèo, cận nghèo xã Thiệu phúc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019.
Căn cứ vào kế hoạch số 427/KH - UBND ngày 09/08/2019 của UBND huyện Thiệu Hóa và Thực hiện nghị quyết đảng ủy lịch công tác của UBND xã vào chiều ngày 20 tháng 8 năm 2019 UBND - BCĐ xã đã tổ chức hội nghịtriển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019.
Về dự hội nghị có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy - HĐND - UBND- MTTQ, các cán bộ công chức và các ngành có liên quan, trưởng thôn bí thư 5 đơn vị.
Chủ trì hội nghị đồng chí Lê Văn Hoàng -PCT UBND - Phó ban trực
Tại hội nghị các đồng chí đã được thông qua quyết định thành lập BCĐ và các đồng chí phân công chỉ đạo ở các đơn vị.
Các đại biểu về dự được thông qua kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 tập trung xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Thống kê phân tích thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chiều thiếu hụt, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2020 trên địa bàn toàn xã. Đồng thời cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo để theo dõi quản lý. Xác định được danh sách hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm- nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, làm cơ sở để ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo luật bảo hiểm y tế. Yêu cầu việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện trực tiếp với từng hộ, người dân theo đúng phương pháp, quy trình, công cụ đo lường nghèo đa chiều; đảm bảo công khai dân chủ có sự tham gia của người dân và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, giám sát của MTTQ phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân tại địa phương. Kết thúc rà soát các đơn vị phải xác định được chính xác danh sách hộ nghèo, Hộ cận nghèo, hộ tái nghèo, tái cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ nghèo phát sinh, cận nghèo phát sinh, hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách giảm nghèo.v.v… và phải xác định được chính xác tỷ lệ hộ nghèo, hộ của xão theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020. kết hợp xác định hộ làm nông nghiệp lâm nghiệp có mức sống trung bình.
Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp đánh giá chấm điểm tài sản, thu thập thông tin, đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, Hộ cận nghèo. Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 17, Thông tư số 14 của Bộ LĐTB&XH. Thời điểm rà soát từ ngày 15/8 đến hết ngày 30/10/2019, trong rà soát thực hiện, BCĐ phân công nhiệm vụ cho các ban, ngành phụ trách các thôn và thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo sự chỉ đạo của ban chỉ đạo.
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thụ, bí thư Đảng ủy xã yêu cầuCác đơn vị thực hiện công tác rà soát, điều tra phải cụ thể, trực tiếp đến từng hộ gia đình. Phương pháp, quy trình, cách thức làm phải đảm bảo theo đúng quy định hướng dẫn, chú ý những điểm mới trong công tác rà soát điều tra năm 2019. Các thành viên BCĐ và Cấp ủy đơn vị phải tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc thời gian về công tác rà soát, công tác báo cáo, chú ý tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương về công tác điều tra rà soát hộ nghèo để nhân dân được biết và thực hiện. Thực hiện tốt công tác giám sát trong cộng đồng đối với công tác điều tra, rà soát hộ nghèo. Cán bộ làm chuyên môn phải nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền để tổ chức thực hiện. Sau rà soát điều tra các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác tổng hợp và báo cáo kết quả sơ bộ về BCĐ trước ngày 31/8 /2019, việc cập nhật số liệu để phục vụ các hoạt động thường xuyên tại đơn vị.

Đài truyền thanh xã