Kế haochj tuyên truyền tết năm 2020

Ngày 14/01/2020 10:19:09

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Chuẩn bị công tác đón xuân Canh Tý, các ngày lễ trong quý I/2020 và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU PHÚC Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH- UBND

Thiệu Phúc, ngày 12 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Chuẩn bị công tác đón xuân Canh Tý, các ngày lễ trong quý I/2020 và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Căn cứ vào kế hoạch số 142/KH-HU ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Ban thường vụ huyện ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản ViệtNam. Chuẩn bị công tác đón tết nguyên đán Canh Tý, các ngày lễ trong quý I/2020 tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ toàn quốc nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ vào hướng dẫn 103/HD- UBND ngày 5 tháng 1 năm 2020 của UBND huyện Thiệu Hoá vềviệc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản ViệtNamChuẩn bị công tác đón tết nguyên đán Canh Tý và các ngày lễ trong quý I/2020

Căn cứ vào kế hoạch của Đảng uỷ về việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.Chuẩn bị công tác đón tết nguyên đán Canh Tý, các ngày lễ trong quý I/2020 và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

* Mục đích:

Tuyên truyền sâu rộng làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam, khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua.

Tổ chức các hoạt động ôn lại những sự kiện lịch sử quan trọng nhằm phát huy truyền thống yêu nước ý trí độc lập, tự cường của dân tộc ta, khơi dậy lòng tự hào của dân tộc. Nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong lịch sử xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo không khí vui tươi phấn khởi cổ vũ toàn Đảng bộ và nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Canh Tý 2020

* Yêu cầu:

Tổ chức các hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương một cách có hiệu quả, thiết thực tiết kiệm.Nội dung phù hợp với truyền thống văn hoá của địa phương. Chủ động ngăn ngừa các hiện tượng mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội, gây mất an toàn giao thông, đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự xã hội.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1.Nội dung công tác tuyên truyền và tổ chức VHVN – TDTT:

1.1 Công tác tuyên truyền:

- Tuyên truyền những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu bật truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua của Đảng, nhất là 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.Tuyên truyền công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm rõ những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luật về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các thời kỳ đại hội ở các cấp, các tổ chức Đảng. Phát huy truyền thống vẻ vang, tích cực xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước ngày càng giàu đẹp.

- Tuyên truyền 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. Chuẩn bị công tác đón tết nguyên đán Canh Tý, các ngày lễ trong quý I/2020và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về tổ chức các hoạt động mừng Đảng, Mừng xuân Canh Tý năm 2020.

- Tuyên truyền các nội dung vui xuân đón tết an toàn, tiết kiệm, giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp trong nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Tổ chức tuyên truyền luật: Giao thông đường bộ, an toàn thực phẩm, phòng chống sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ tới toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn xã.

1.2 Tổ chức VHVN –TDTT:

-Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, các trò chơi dân gian đón xuân 2020 tại các đơn vị thôn.

2. Hình thức:

- Tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có công lao, đóng góp tiêu biểu đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

- Tổ chức tọa đàm 90 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930- 3/2/2020) .

- Tổ chức thăm hỏi, tri ân các thế hệ đảng viên lão thành, các hoạt động VH- VN- TDTT mừng Đảng, mừng xuân và chào mừngđại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, trên hệ thống truyền thanh của xã và thôn, chỉnh trang tu sữa các cum thông tin, tấm pa nô, áp phích, treo cờ tổ quốc, trang trí tuyên truyền tại trụ sở cơ quan đơn vị, treo băng dôn, kẻ khẩu hiệu tại trung tâm đơn vị, và nơi tập trung đông người để tổ chức tuyên truyền có hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. UBND xã thành lập Ban chỉ đạo:

Ban chỉ đạo có trách nhiệm họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở các cơ quan, đơn vị và chủ động tổ chức tốt kế hoạch đề ra.

2. Đối với các đơn vị, các thôn:

- Đề nghị các Ông trưởng thôn - Trưởng tiểu ban văn hóa, hiệu trưởng 3 trường xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các tiểu ban VH đồng thời phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị trong thôntổ chức các hoạt động VHVN- TDTT thu hút quần chúng nhân dân tham gia tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân với chủ đề, mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng, mừng xuân.(Các đơn vị tổ chức giao lưu VHVN- TDTT và trò chơi dân gian thì phải đăng ký bằng văn bản về UBND xã trước ngày 19/1/2020 tức ngày 25/12/2019 âm lịch để UBND xã có kế hoạch tổ chức và chỉ đạo giao lưu khuyến khích các tổ chức đoàn thể và nhân dân tham gia VHVN- TDTT đặc biệt bộ môn bóng chuyền, cầu lông...).Nếu các tập thể, cá nhân nào không đăng ký mà tổ chức các hoạt động, trò trơi, trò diễn trá hình thì sẽ bị sử lý theo quy định của pháp luật.

- Các đơn vị trường học, trạm y tế làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có kế hoạch phân công cụ thể về lịch trực tết báo cáo về UBND xã.

- các thôn phối hợp với nhà trường, các ban ngành đpàn thể và phát động đến toàn thể nhân dân tham gia làm tốt công tácVSMT trung tâm nhà văn hóa, đường làng ngõ xóm vào 2 ngày 27, 28/12/2019 âm lịch, phát động tổ chức tết trồng cây đảm bảo xanh - sạch - đẹp. Không để xảy ra dịch bệnh, tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu dân cư, Toàn dân xây dựng nông thôn mới.

- Phát động, tổ chức cho nhân dân đăng ký không đốt pháo, không tàng trữ chất cháy nổ, không chứa chấp và đánh cờ bạc, không mê tín dị đoan, thực hiện tốt luật ATGT đường bộ, không trang trí trên trục đường giao thông sai quy định đặc biêt là treo băng dôn và đèn trang trí.

- Cắt dán khẩu hiệu tại các trung tâm văn hoá của thôn với nội dung kỷ niệm 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. Mừng đất nước đổi mới- Mừng Đảng - Mừng xuân Canh Tý 2020 và chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Xóa bỏ câu khẩu hiệu có nội dung không phù hợp vói tình hình mới. Chỉnh trang lại câu khẩu hiệu cũ có nội dung phù hợp như (tuyên truyền nông thôn mới, về Đảng, Bác Hồ , Yêu cầu cấp ủy đơn vị lưu ý vị trí, nội dung treo băng rôn, khẩu hiệu, nhắc nhở các xóm và các hộ dân ở đơn vị mình).

- 5 đơn vị thôn kẻ khẩu hiệu tường có nội dung về đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025 (mỗi thôn kẻ 2 câu UBND sẽ tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện và nghiệm thu có kế hoạch hỗ trợ 1 phần kinh phí thời gian chậm nhất ngày 22/1/2020)

-Phát động và chỉ đạo 100% hộ dân tổ chức treo cờ tổ quốc, cờ Đảng trong các ngày lễ (03/02/2020, dịp tết Nguyên đán (từ ngày 28/12/2019 đến hết ngày 12/01/2020 âm lịch) đối với những hộ không thực hiện Cấp ủy thôn phải nhắc nhở kịp thời và lập danh sách báo cáo về UBND xã.

- Chỉ đạo đoàn thanh niên phối hợp cùng các đoàn thể tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, hái hoa dân chủ tại nhà văn hoá thôn, (thời gian xong trước 21h 30phút).

- Các đơn vị tổ chức chào cờ vào sáng mùng một tết.

- Mùng 1, mùng 2, mùng 3 tết các đơn vị tổ chức giao lưu thể dục thể thao như bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, tập dưỡng sinh và các trò chơi dân gian giữa các ngành, tổ chức chính trị xã hội trong thôn và các thôn trong xã.

- Hội người cao tuổi có kế hoạch và chủ động phối hợp tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi vào mùng 4 tết âm lịch tại nhà văn hóa thôn.

- Mùng 5 tết phát động, tổ chức tết trồng cây xanh.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1/ Mừng đất nước đổi mới- Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Canh Tý 2020!

2/ Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

3/Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020)!

4/Xây dựng nông thôn mới là thực hiện nếp sống văn minh; bài trừ mê tín, dị đoan; giữ gìn vệ sinh môi trường!

5/Tất cả vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Lưu ý: 2 câu khẩu hiệu tường

1.Nhiệt liệt chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

2. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch hướng dẫn các đơn vịtrong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Chuẩn bị tết nguyên đán Canh Tý, các ngày lễ trong quý I/2020 và chào mừngđại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhận được kế hoạch này yêu cầu cấp uỷ các đơn vịtrên địa bàn tổ chức triển khai và thực hiện tốt nội dung trên.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

- Đảng uỷ- HĐND (để báo cáo); CHỦ TỊCH

- Các đoàn thể để phối hợp;

- 5 đơn vị, 3 cơ quan trường học (t/h);

- Lưu VP-VH

Trịnh Đức Hùng

Kế haochj tuyên truyền tết năm 2020

Đăng lúc: 14/01/2020 10:19:09 (GMT+7)

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Chuẩn bị công tác đón xuân Canh Tý, các ngày lễ trong quý I/2020 và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU PHÚC Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH- UBND

Thiệu Phúc, ngày 12 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Chuẩn bị công tác đón xuân Canh Tý, các ngày lễ trong quý I/2020 và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Căn cứ vào kế hoạch số 142/KH-HU ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Ban thường vụ huyện ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản ViệtNam. Chuẩn bị công tác đón tết nguyên đán Canh Tý, các ngày lễ trong quý I/2020 tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ toàn quốc nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ vào hướng dẫn 103/HD- UBND ngày 5 tháng 1 năm 2020 của UBND huyện Thiệu Hoá vềviệc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản ViệtNamChuẩn bị công tác đón tết nguyên đán Canh Tý và các ngày lễ trong quý I/2020

Căn cứ vào kế hoạch của Đảng uỷ về việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.Chuẩn bị công tác đón tết nguyên đán Canh Tý, các ngày lễ trong quý I/2020 và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

* Mục đích:

Tuyên truyền sâu rộng làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam, khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua.

Tổ chức các hoạt động ôn lại những sự kiện lịch sử quan trọng nhằm phát huy truyền thống yêu nước ý trí độc lập, tự cường của dân tộc ta, khơi dậy lòng tự hào của dân tộc. Nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong lịch sử xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo không khí vui tươi phấn khởi cổ vũ toàn Đảng bộ và nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Canh Tý 2020

* Yêu cầu:

Tổ chức các hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương một cách có hiệu quả, thiết thực tiết kiệm.Nội dung phù hợp với truyền thống văn hoá của địa phương. Chủ động ngăn ngừa các hiện tượng mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội, gây mất an toàn giao thông, đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự xã hội.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1.Nội dung công tác tuyên truyền và tổ chức VHVN – TDTT:

1.1 Công tác tuyên truyền:

- Tuyên truyền những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu bật truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua của Đảng, nhất là 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.Tuyên truyền công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm rõ những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luật về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các thời kỳ đại hội ở các cấp, các tổ chức Đảng. Phát huy truyền thống vẻ vang, tích cực xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước ngày càng giàu đẹp.

- Tuyên truyền 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. Chuẩn bị công tác đón tết nguyên đán Canh Tý, các ngày lễ trong quý I/2020và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về tổ chức các hoạt động mừng Đảng, Mừng xuân Canh Tý năm 2020.

- Tuyên truyền các nội dung vui xuân đón tết an toàn, tiết kiệm, giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp trong nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Tổ chức tuyên truyền luật: Giao thông đường bộ, an toàn thực phẩm, phòng chống sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ tới toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn xã.

1.2 Tổ chức VHVN –TDTT:

-Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, các trò chơi dân gian đón xuân 2020 tại các đơn vị thôn.

2. Hình thức:

- Tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có công lao, đóng góp tiêu biểu đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

- Tổ chức tọa đàm 90 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930- 3/2/2020) .

- Tổ chức thăm hỏi, tri ân các thế hệ đảng viên lão thành, các hoạt động VH- VN- TDTT mừng Đảng, mừng xuân và chào mừngđại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, trên hệ thống truyền thanh của xã và thôn, chỉnh trang tu sữa các cum thông tin, tấm pa nô, áp phích, treo cờ tổ quốc, trang trí tuyên truyền tại trụ sở cơ quan đơn vị, treo băng dôn, kẻ khẩu hiệu tại trung tâm đơn vị, và nơi tập trung đông người để tổ chức tuyên truyền có hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. UBND xã thành lập Ban chỉ đạo:

Ban chỉ đạo có trách nhiệm họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở các cơ quan, đơn vị và chủ động tổ chức tốt kế hoạch đề ra.

2. Đối với các đơn vị, các thôn:

- Đề nghị các Ông trưởng thôn - Trưởng tiểu ban văn hóa, hiệu trưởng 3 trường xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các tiểu ban VH đồng thời phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị trong thôntổ chức các hoạt động VHVN- TDTT thu hút quần chúng nhân dân tham gia tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân với chủ đề, mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng, mừng xuân.(Các đơn vị tổ chức giao lưu VHVN- TDTT và trò chơi dân gian thì phải đăng ký bằng văn bản về UBND xã trước ngày 19/1/2020 tức ngày 25/12/2019 âm lịch để UBND xã có kế hoạch tổ chức và chỉ đạo giao lưu khuyến khích các tổ chức đoàn thể và nhân dân tham gia VHVN- TDTT đặc biệt bộ môn bóng chuyền, cầu lông...).Nếu các tập thể, cá nhân nào không đăng ký mà tổ chức các hoạt động, trò trơi, trò diễn trá hình thì sẽ bị sử lý theo quy định của pháp luật.

- Các đơn vị trường học, trạm y tế làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có kế hoạch phân công cụ thể về lịch trực tết báo cáo về UBND xã.

- các thôn phối hợp với nhà trường, các ban ngành đpàn thể và phát động đến toàn thể nhân dân tham gia làm tốt công tácVSMT trung tâm nhà văn hóa, đường làng ngõ xóm vào 2 ngày 27, 28/12/2019 âm lịch, phát động tổ chức tết trồng cây đảm bảo xanh - sạch - đẹp. Không để xảy ra dịch bệnh, tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu dân cư, Toàn dân xây dựng nông thôn mới.

- Phát động, tổ chức cho nhân dân đăng ký không đốt pháo, không tàng trữ chất cháy nổ, không chứa chấp và đánh cờ bạc, không mê tín dị đoan, thực hiện tốt luật ATGT đường bộ, không trang trí trên trục đường giao thông sai quy định đặc biêt là treo băng dôn và đèn trang trí.

- Cắt dán khẩu hiệu tại các trung tâm văn hoá của thôn với nội dung kỷ niệm 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. Mừng đất nước đổi mới- Mừng Đảng - Mừng xuân Canh Tý 2020 và chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Xóa bỏ câu khẩu hiệu có nội dung không phù hợp vói tình hình mới. Chỉnh trang lại câu khẩu hiệu cũ có nội dung phù hợp như (tuyên truyền nông thôn mới, về Đảng, Bác Hồ , Yêu cầu cấp ủy đơn vị lưu ý vị trí, nội dung treo băng rôn, khẩu hiệu, nhắc nhở các xóm và các hộ dân ở đơn vị mình).

- 5 đơn vị thôn kẻ khẩu hiệu tường có nội dung về đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025 (mỗi thôn kẻ 2 câu UBND sẽ tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện và nghiệm thu có kế hoạch hỗ trợ 1 phần kinh phí thời gian chậm nhất ngày 22/1/2020)

-Phát động và chỉ đạo 100% hộ dân tổ chức treo cờ tổ quốc, cờ Đảng trong các ngày lễ (03/02/2020, dịp tết Nguyên đán (từ ngày 28/12/2019 đến hết ngày 12/01/2020 âm lịch) đối với những hộ không thực hiện Cấp ủy thôn phải nhắc nhở kịp thời và lập danh sách báo cáo về UBND xã.

- Chỉ đạo đoàn thanh niên phối hợp cùng các đoàn thể tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, hái hoa dân chủ tại nhà văn hoá thôn, (thời gian xong trước 21h 30phút).

- Các đơn vị tổ chức chào cờ vào sáng mùng một tết.

- Mùng 1, mùng 2, mùng 3 tết các đơn vị tổ chức giao lưu thể dục thể thao như bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, tập dưỡng sinh và các trò chơi dân gian giữa các ngành, tổ chức chính trị xã hội trong thôn và các thôn trong xã.

- Hội người cao tuổi có kế hoạch và chủ động phối hợp tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi vào mùng 4 tết âm lịch tại nhà văn hóa thôn.

- Mùng 5 tết phát động, tổ chức tết trồng cây xanh.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1/ Mừng đất nước đổi mới- Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Canh Tý 2020!

2/ Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

3/Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020)!

4/Xây dựng nông thôn mới là thực hiện nếp sống văn minh; bài trừ mê tín, dị đoan; giữ gìn vệ sinh môi trường!

5/Tất cả vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Lưu ý: 2 câu khẩu hiệu tường

1.Nhiệt liệt chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

2. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch hướng dẫn các đơn vịtrong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Chuẩn bị tết nguyên đán Canh Tý, các ngày lễ trong quý I/2020 và chào mừngđại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhận được kế hoạch này yêu cầu cấp uỷ các đơn vịtrên địa bàn tổ chức triển khai và thực hiện tốt nội dung trên.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

- Đảng uỷ- HĐND (để báo cáo); CHỦ TỊCH

- Các đoàn thể để phối hợp;

- 5 đơn vị, 3 cơ quan trường học (t/h);

- Lưu VP-VH

Trịnh Đức Hùng