Kê hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày 20/02/2020 14:00:54

UBND XÃ THIỆU PHÚC

BCĐ VỀ QUẢN LÝ VỆ SINH AN TOÀN
PHẨM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 02 /KH-BCĐ Thiệu Phúc, ngày 03 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH

Đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

trên địa bàn toàn xã năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 03/01/2020 của BCĐ về QLVSATTP xã về việc ban hành kế hoạch hoạt động của BCĐ về QLVSATTP xã năm 2020.

BCĐ về QLVSATTP xã Thiệu Phúc xây dựng kế hoạch đảm bảo VSATTP trên địa bàn toàn xã năm 2020 với những nội dung cụ thể sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cấp chính quyền từ xã đến các thôn, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân trong công tác đảm bảo VSATTP. Phấn đấu đến hết năm 2020 các loại thực phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày của nhân dân như rau, củ, quả, thịt gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát và đảm bảo VSATTP theo quy định.

2. Yêu cầu:

Thực hiện nghiêm túc quy hoạch, cơ chế, các chính sách, quy định về công nhận mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn.

Thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo VSATTP cấp xã và thôn, có kế hoạch xây dựng mô hình đảm bảo VSATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

100% sản phẩm thực phẩm sản xuất, chế biến đảm bảo các quy định về VSATTP.

II. Nội dung cụ thể:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về công tác đảm bảo VSATTP trong toàn xã bằng nhiều hình thức, nhằm thống nhất nhận thức và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nâng cao tính tự giác trong sản xuất, buôn bán kinh doanh sản phẩm thực phẩm.

- Xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm an toàn và mô hình đạt tiêu chí VSATTP.

- Tiếp cận và triển khai một số cơ chế chính sách hỗ trợ quản lý, phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thường xuyên thu dọn, xử lý rác thải, phun hóa chất tiêu độc khử trùng ở các tụ điểm tồn đọng rác, các bãi rác thải trên địa bàn xã để giảm thiểu đến mức tối đa các dịch bệnh có thể xảy ra.

- Thành lập đoàn kiểm tra kiểm tra các cơ sở giết mổ gia xúc, gia cầm, các cơ sở chế biến nem, giò, chả, các cửa hàng tạp hóa để các hộ làm bản cam kết sản xuất và buôn bán các sản phẩm chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt trong các đợt cao điểm như dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, tháng hành động vì ATTP, dịp Tết Trung thu.

III. Thời gian thực hiện: Thực hiện xuyên suốt trong năm

IV. Tổ chức thực hiện

1. Kiện toàn lập BCĐ về Vệ sinh an toàn thực phẩm, giao nhiệm vụ cụ thể (nếu có thay đổi cơ cấu, thành phần BCĐ), có sự phối kết hợp hoạt động khi có yêu cầu. Tăng cường trách nhiệm của các cấp các ngành đặc biệt là người đứng đầu trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát và sử lý vi phạm về VSATTP trên địa bàn xã.

2.Trạm Y tế xã làm công tác tham mưu cho ủy ban nhân dân về công tác kiểm tra, thanh tra các cơ sở chế biến, tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn xã.

3. Ban Nông nghiệp làm công tác quản lý các khâu đầu vào sản xuất nông nghiệp phải đảm bảo an toàn VSATTP, tăng cường công tác quản lý VSATTP trên địa bàn xã. Thực hiện công tác giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND xã cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ cho các sản phẩm nông lâm thủy sản ở địa phương.

4. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phát động phong trào đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với cuộc vận động xây dựng làng văn hóa, xã văn hóa, khuyến khích sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng sản phẩm nông sản, thủy sản an toàn VSATTP trong cộng đồng dân cư.

5. Đài truyền thanh phát các tin bài về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn xã, tuyên truyền cho nhân dân trong xã hiểu về tầm quan trọng của vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

6. Các thôn tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao hiệu quả trong công tác vệ sinh ATTP trong khu dân cư, kiểm tra, ngăn chặn đối với các cơ sở có hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN

- TTĐU, HĐND, UBND xã (B/cáo);

- Thành viên BCĐ xã (T/hiện); (Đã ký)

- Lưu: VP, BCĐ.

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Trịnh Đức Hùng

Kê hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Đăng lúc: 20/02/2020 14:00:54 (GMT+7)

UBND XÃ THIỆU PHÚC

BCĐ VỀ QUẢN LÝ VỆ SINH AN TOÀN
PHẨM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 02 /KH-BCĐ Thiệu Phúc, ngày 03 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH

Đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

trên địa bàn toàn xã năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 03/01/2020 của BCĐ về QLVSATTP xã về việc ban hành kế hoạch hoạt động của BCĐ về QLVSATTP xã năm 2020.

BCĐ về QLVSATTP xã Thiệu Phúc xây dựng kế hoạch đảm bảo VSATTP trên địa bàn toàn xã năm 2020 với những nội dung cụ thể sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cấp chính quyền từ xã đến các thôn, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân trong công tác đảm bảo VSATTP. Phấn đấu đến hết năm 2020 các loại thực phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày của nhân dân như rau, củ, quả, thịt gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát và đảm bảo VSATTP theo quy định.

2. Yêu cầu:

Thực hiện nghiêm túc quy hoạch, cơ chế, các chính sách, quy định về công nhận mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn.

Thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo VSATTP cấp xã và thôn, có kế hoạch xây dựng mô hình đảm bảo VSATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

100% sản phẩm thực phẩm sản xuất, chế biến đảm bảo các quy định về VSATTP.

II. Nội dung cụ thể:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về công tác đảm bảo VSATTP trong toàn xã bằng nhiều hình thức, nhằm thống nhất nhận thức và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nâng cao tính tự giác trong sản xuất, buôn bán kinh doanh sản phẩm thực phẩm.

- Xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm an toàn và mô hình đạt tiêu chí VSATTP.

- Tiếp cận và triển khai một số cơ chế chính sách hỗ trợ quản lý, phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thường xuyên thu dọn, xử lý rác thải, phun hóa chất tiêu độc khử trùng ở các tụ điểm tồn đọng rác, các bãi rác thải trên địa bàn xã để giảm thiểu đến mức tối đa các dịch bệnh có thể xảy ra.

- Thành lập đoàn kiểm tra kiểm tra các cơ sở giết mổ gia xúc, gia cầm, các cơ sở chế biến nem, giò, chả, các cửa hàng tạp hóa để các hộ làm bản cam kết sản xuất và buôn bán các sản phẩm chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt trong các đợt cao điểm như dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, tháng hành động vì ATTP, dịp Tết Trung thu.

III. Thời gian thực hiện: Thực hiện xuyên suốt trong năm

IV. Tổ chức thực hiện

1. Kiện toàn lập BCĐ về Vệ sinh an toàn thực phẩm, giao nhiệm vụ cụ thể (nếu có thay đổi cơ cấu, thành phần BCĐ), có sự phối kết hợp hoạt động khi có yêu cầu. Tăng cường trách nhiệm của các cấp các ngành đặc biệt là người đứng đầu trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát và sử lý vi phạm về VSATTP trên địa bàn xã.

2.Trạm Y tế xã làm công tác tham mưu cho ủy ban nhân dân về công tác kiểm tra, thanh tra các cơ sở chế biến, tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn xã.

3. Ban Nông nghiệp làm công tác quản lý các khâu đầu vào sản xuất nông nghiệp phải đảm bảo an toàn VSATTP, tăng cường công tác quản lý VSATTP trên địa bàn xã. Thực hiện công tác giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND xã cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ cho các sản phẩm nông lâm thủy sản ở địa phương.

4. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phát động phong trào đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với cuộc vận động xây dựng làng văn hóa, xã văn hóa, khuyến khích sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng sản phẩm nông sản, thủy sản an toàn VSATTP trong cộng đồng dân cư.

5. Đài truyền thanh phát các tin bài về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn xã, tuyên truyền cho nhân dân trong xã hiểu về tầm quan trọng của vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

6. Các thôn tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao hiệu quả trong công tác vệ sinh ATTP trong khu dân cư, kiểm tra, ngăn chặn đối với các cơ sở có hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN

- TTĐU, HĐND, UBND xã (B/cáo);

- Thành viên BCĐ xã (T/hiện); (Đã ký)

- Lưu: VP, BCĐ.

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Trịnh Đức Hùng