Bài tuyên truyền; Ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp

Đăng lúc: 29/04/2020 (GMT+7)
100%

Năm 2020 diễn ra đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bài tuyên truyền; Ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp

Năm 2020 diễn ra đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bám sát mục đích, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 1032-HD/HU ngày 31-03-2020 của ban tuyên giáo huyện ủy về công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Mục tiêu làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XX Đảng bộ huyện, đại hội lần thứ XIX đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thông qua đại hội, tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xã về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn và những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2020 của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn.

Yêu cầu đặt ra của đại hội là trong toàn Đảng bộ xã là phải tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, tập hợp được hết trí tuệ từng đảng bộ, trí tuệ của nhân dân tham gia vào quá trình chuẩn bị đại hội cũng như triển khai, đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

Trước hết, trong thời điểm hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên địa bàn xã phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Cho đến nay, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xác định vai trò quan trọng của đại hội Đảng các cấp trong quá trình tiến tới Đại hội lần thứ XX Đảng bộ huyện, đại hội lần thứ XIX đảngbộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các chi bộ nhằm tổ chức đại hội đảng bộ xã thành công vào trung tuần tháng 5 năm 2020.

Ban văn hóa xã

Bài tuyên truyền; Ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp

Đăng lúc: 29/04/2020 (GMT+7)
100%

Năm 2020 diễn ra đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bài tuyên truyền; Ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp

Năm 2020 diễn ra đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bám sát mục đích, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 1032-HD/HU ngày 31-03-2020 của ban tuyên giáo huyện ủy về công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Mục tiêu làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XX Đảng bộ huyện, đại hội lần thứ XIX đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thông qua đại hội, tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xã về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn và những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2020 của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn.

Yêu cầu đặt ra của đại hội là trong toàn Đảng bộ xã là phải tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, tập hợp được hết trí tuệ từng đảng bộ, trí tuệ của nhân dân tham gia vào quá trình chuẩn bị đại hội cũng như triển khai, đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

Trước hết, trong thời điểm hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên địa bàn xã phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Cho đến nay, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xác định vai trò quan trọng của đại hội Đảng các cấp trong quá trình tiến tới Đại hội lần thứ XX Đảng bộ huyện, đại hội lần thứ XIX đảngbộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các chi bộ nhằm tổ chức đại hội đảng bộ xã thành công vào trung tuần tháng 5 năm 2020.

Ban văn hóa xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT