Kê shoachj tổng dọn vệ sinh

Đăng lúc: 20/03/2021 (GMT+7)
100%

Thực hiện Công văn số 187 - CV/HU, ngày 01/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả và cụ thể hoá các nhiệm vụ trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện;

HUYỆN ỦY THIỆU HÓA

ĐẢNG ỦY XÃ THIỆU PHÚC

*

Số 03 - KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Thiệu Phúc, ngày 16 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan nông thôn trên địa bàn toàn xã

-----

Thực hiện Công văn số 187 - CV/HU, ngày 01/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả và cụ thể hoá các nhiệm vụ trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện;

Căn cứ Kế hoạch số 17-KH/UH ngày 12/3/2021 của Hyện ủy Thiệu Hóa về việc Tổng vệ sinh, chính trang cảnh quan nông thôn trên địa bàn toàn huyện;

Để làm tốt công tác vệ sinh môi trường, chính trang cảnh quan nông thôn trong toàn xã để chuẩn bị Lễ công bố Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn năm 2020 trong quý III năm 2021 và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Đảng ủy xã Thiệu Phúc xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các, ngành, đoàn thể, đơn vị, trường học và các thôn trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân phát động phong trào tổng vệ sinh, xây dựng, chỉnh trang khuôn viên cảnh quan nông thôn trên tinh thần tự giác, trách nhiệm vì môi trường chung an toàn, lành mạnh và bền vững để góp phần sớm đưa huyện Thiệu Hóa được công nhận là huyện Nông thôn mới xã được công nhận xã đạt NTM nâng cao

- Đảm bảo việc thực hiện công tác vệ sinh và xây dựng cảnh quan môi trường phải đồng bộ, thường xuyên và thực sự là một phong trào sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Môi trường các cơ quan, đơn vị, trường học, đường làng, ngõ xóm nông thôn, xanh - sạch - đẹp trên địa bàn toàn xã.

- Cấp ủy đảng, các đơn vị trên địa bàn toàn xã tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan theo kế hoạch này.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN

1. Nội dung:

- Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên về vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn mới.

- Thực hiện tổng vệ sinh, thu gom, xử lý triệt để rác thải ở các khu vực công cộng, khu dân cư, điểm tập kết rác, trên các tuyến đường, tuyến mương, ao hồ…; khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, cỏ dại; diệt ruồi, muỗi, bọ gậy, các loại côn trùng có hại; đậy nắp cống rãnh trong các khu dân cư. Xây dựng các điểm tập kết rác thải đảm bảo quy định, không để tình trạng để các xe,vật chứa rác thải dọc các tuyến đường gây ô nhiễm môi trường và phản cảm về cảnh quan.

- Trồng hoa một cách phù hợp và đồng bộ tại các địa điểm công cộng, các tuyến đường. Quét vôi tường rào dọc theo các tuyến đường. Chỉnh trang khuôn viên cơ quan, đơn vị, trường học, nhà văn hóa nhà ở, cổng ngõ tường rào khu dân cư.

- Cấp ủy, trưởng thôn các đơn vị kiểm tra, xử lý, nhắc nhở, ký cam kết đối với các hộ, các doanh nghiệp có công trình lấn chiếm hành lang, đổ vật liệu, sản xuất gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường tự tháo dỡ, khắc phục; kiên quyết xử lý đối với các cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và cảnh quan cộng đồng dân cư.

2. Thời gian thực hiện:

- Các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức dọn vệ sinh, xây dựng cảnh quan trong, ngoài cơ quan, đơn vị, trường học mình định kỳ vào chiều thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ 16h 30 phút.

- Các đơn vị thôn tổ chức dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm và chỉnh trang, chăm tỉa, trồng hoa tại các thôn định kỳ vào ngày thứ 7 hàng tuần hoặc đồng loạt bắt đầu từ 16 giờ 00 phút.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với cấp xã

1.1. Đối với UBND xã

- Chỉ đạo các ngành liên quan và các đơn vị thôn, triển khai các hoạt động khơi thông cống rãnh, làm sạch đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, khu vực công cộng; tiếp tục phát động phong trào trồng hoa, cây xanh tại khu vực trường học, nhà văn hóa, đường giao thông... tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

- Chỉ đạo các nhà trường chủ trì phối hợp với Đoàn thanh niên xã: Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các nhà trường, các cơ quan trên địa bàn xã tổ chức tổng vệ sinh, xây dựng cảnh quan trong, ngoài khuôn viên của đơn vị, trường học, tượng đài liệt sỹ. Đồng thời phối hợp với chi ủy, trưởng thôn chỉ đạo, kiểm tra các nhà trường trong việc tổ chức cho học sinh tham gia dọn vệ sinh tại các khu dân cư. Hàng tuần có trách nhiệm tổng hợp kết quả đánh giá từng đơn vị báo cáo Thường trực Đảng uỷ qua Văn phòng Đảng ủy vào sáng thứ 2.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh xã tuyên truyền thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin về nội dung Kế hoạch này, đưa tin phản ánh về tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị, trường học hàng tuần, tăng cường tuyên truyền, thông tin, cổ động nâng cao nhận thức của Nhân dân trong bảo vệ môi trường, trật tự khu dân cư; nêu gương người tốt việc tốt trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo Văn hóa, Thông tin xã hàng tuần đăng tải ít nhất 02 bài viết về các mô hình điểm, các hoạt động về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã trên cổng thông tin điện tử xã Thiệu Phúc (http://thieuphuc.thieuhoa.thanhhoa.gov.vn) và các trang thông tin khác.

1.2. Đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách các đơn vị, các đồng chí cấp ủy vòng 2 có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị do mình đảm nhiệm; trực tiếp dự và chỉ đạo hội nghị giao ban triển khai công tác vệ sinh môi trường tại các đơn vị, trường học. Hàng tuần tiến hành kiểm tra định kỳ đôn đốc việc thực hiện kế hoạch. Báo cáo kết quả thực hiện cụ thể v Thường trực Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy vào chiều thứ hai hàng tuần).

1.3. Giao MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo các chi hội cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm, quét dọn, khơi thông cống rãnh đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường nhất là các tuyến đường trục chính; đồng bộ quét vôi, quét ve các tường rào theo kế hoạch của từng đơn vị thôn. Yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Đảng uỷ vào sáng thứ 2 hàng tuần (qua Văn phòng Đảng ủy) bằng văn bản

2. Đối với các cấp ủy, chi bộ trong toàn xã

- Tổ chức hội nghị giao ban hàng tuần về công tác tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan khuôn viên, mời các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách vòng 2 dự chỉ đạo; Giao trách nhiệm cho các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các đơn vị thôn, trường học, bám nắm địa bàn chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan. Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch và thông báo kết quả trên đài truyền thanh xã, loa của thôn hàng tuần.

- Chỉ đạo các Trưởng thôn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm theo thẩm quyền nhằm hạn chế các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh nơi công cộng; thu gom, vận chuyển, chôn lấp rác thải sinh hoạt và chất thải rắn thông thường, vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường; ngăn chặn việc vứt, xả rác thải, các loại bao bì, túi nilon ra lòng sông, ao, hồ, rìa đường, bờ đê… không đúng nơi quy định, đảm bảo vệ sinh, mỹ quan và an toàn môi trường. Kiên quyết xử lý các cá nhân, hộ gia đình đổ rác không đúng nơi quy định.

* Phát huy hiệu quả hoạt động đường, ngõ tự quản đã đăng ký của Hội nông dân về vệ sinh đồng ruộng xử lý thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật, Hội phụ nữ, Hội CCB thực hiện 5 không ba sạch vệ sinh đường làng ngõ xóm bờ đê, bờ kênh chăm tỉa đường hoa cây cảnh, Đoàn thanh niên duy trì vệ sinh đoạn đường liên thôn từ vỹ thôn lên đoán quyết và chăm sóc cây quyết dọn tượng đài… Công đoàn xã duy trì tổng dọn vệ sinh chăm sóc cây cảnh khuôn viên công sở và đoạn đường trước công sở sân vận động và phối hợp các nghành trong công tác bảo vệ môi trường; Phối hợp với các thôn phát hiện những hành vi vi phạm để kịp thời nhắc nhở, xử lý đảm bảo công tác quản xây dựng theo quy hoạch.

- Chỉ đạo các nhà trường triển khai đến cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường phía trước, trong khuôn viên và phía sau khu vực nhà trường và tích cực tham gia hoạt động tại khu dân cư.

- Tăng cường chỉ đạo đài truyền thanh xã, các thôn tuyên truyền các nội dung hoạt động bảo vệ môi trường, các phong trào, gương điển hình tiêu biểu của các tổ chức, cá nhân đơn vị thực hiện tốt.

3. Đối với các thôn

- Triển khai kế hoạch thực hiện đến toàn thể Nhân dân trong thôn để thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.

- Đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn trực tiếp đôn đốc Nhân dân thực hiện, chỉ đạo các chi hội lấy đoàn viên, hội viên làm nòng cốt huy động Nhân dân thực hiện.

- Ban công tác Mặt trận thôn giao nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các khu vực, các ngõ, xóm. Tuyên truyền Nhân dân tự giác thực hiện chỉnh trang nhà cửa, tường rào, tự nguyện tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, trồng hoa, quét vôi ve.

Trên đây là Kế hoạch tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan nông thôn trên địa bàn toàn xã. Đề nghị UBND xã, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -xã hội cấp xã, chi ủy, Trưởng thôn, các cơ quan, đơn vị, trường học nghiêm túc, khẩn trương triển khai, thực hiện.Đảng ủy UBND BCĐ xây dựng nông thôn mới sẽ đi kiểm tra thực tế các đơn vị Các cơ quan, đơn vị, trường học nào không thực hiện nghiêm túc thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã,

- Các đồng chí Đảng ủy viên,

- UBKT Đảng ủy, Văn phòng ĐU,

- UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã,

- Các tổ chức chi bộ đảng,

- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ TRỰC ĐẢNG

Lê Văn Quyền

Kê shoachj tổng dọn vệ sinh

Đăng lúc: 20/03/2021 (GMT+7)
100%

Thực hiện Công văn số 187 - CV/HU, ngày 01/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả và cụ thể hoá các nhiệm vụ trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện;

HUYỆN ỦY THIỆU HÓA

ĐẢNG ỦY XÃ THIỆU PHÚC

*

Số 03 - KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Thiệu Phúc, ngày 16 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan nông thôn trên địa bàn toàn xã

-----

Thực hiện Công văn số 187 - CV/HU, ngày 01/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả và cụ thể hoá các nhiệm vụ trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện;

Căn cứ Kế hoạch số 17-KH/UH ngày 12/3/2021 của Hyện ủy Thiệu Hóa về việc Tổng vệ sinh, chính trang cảnh quan nông thôn trên địa bàn toàn huyện;

Để làm tốt công tác vệ sinh môi trường, chính trang cảnh quan nông thôn trong toàn xã để chuẩn bị Lễ công bố Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn năm 2020 trong quý III năm 2021 và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Đảng ủy xã Thiệu Phúc xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các, ngành, đoàn thể, đơn vị, trường học và các thôn trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân phát động phong trào tổng vệ sinh, xây dựng, chỉnh trang khuôn viên cảnh quan nông thôn trên tinh thần tự giác, trách nhiệm vì môi trường chung an toàn, lành mạnh và bền vững để góp phần sớm đưa huyện Thiệu Hóa được công nhận là huyện Nông thôn mới xã được công nhận xã đạt NTM nâng cao

- Đảm bảo việc thực hiện công tác vệ sinh và xây dựng cảnh quan môi trường phải đồng bộ, thường xuyên và thực sự là một phong trào sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Môi trường các cơ quan, đơn vị, trường học, đường làng, ngõ xóm nông thôn, xanh - sạch - đẹp trên địa bàn toàn xã.

- Cấp ủy đảng, các đơn vị trên địa bàn toàn xã tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan theo kế hoạch này.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN

1. Nội dung:

- Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên về vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn mới.

- Thực hiện tổng vệ sinh, thu gom, xử lý triệt để rác thải ở các khu vực công cộng, khu dân cư, điểm tập kết rác, trên các tuyến đường, tuyến mương, ao hồ…; khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, cỏ dại; diệt ruồi, muỗi, bọ gậy, các loại côn trùng có hại; đậy nắp cống rãnh trong các khu dân cư. Xây dựng các điểm tập kết rác thải đảm bảo quy định, không để tình trạng để các xe,vật chứa rác thải dọc các tuyến đường gây ô nhiễm môi trường và phản cảm về cảnh quan.

- Trồng hoa một cách phù hợp và đồng bộ tại các địa điểm công cộng, các tuyến đường. Quét vôi tường rào dọc theo các tuyến đường. Chỉnh trang khuôn viên cơ quan, đơn vị, trường học, nhà văn hóa nhà ở, cổng ngõ tường rào khu dân cư.

- Cấp ủy, trưởng thôn các đơn vị kiểm tra, xử lý, nhắc nhở, ký cam kết đối với các hộ, các doanh nghiệp có công trình lấn chiếm hành lang, đổ vật liệu, sản xuất gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường tự tháo dỡ, khắc phục; kiên quyết xử lý đối với các cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và cảnh quan cộng đồng dân cư.

2. Thời gian thực hiện:

- Các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức dọn vệ sinh, xây dựng cảnh quan trong, ngoài cơ quan, đơn vị, trường học mình định kỳ vào chiều thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ 16h 30 phút.

- Các đơn vị thôn tổ chức dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm và chỉnh trang, chăm tỉa, trồng hoa tại các thôn định kỳ vào ngày thứ 7 hàng tuần hoặc đồng loạt bắt đầu từ 16 giờ 00 phút.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với cấp xã

1.1. Đối với UBND xã

- Chỉ đạo các ngành liên quan và các đơn vị thôn, triển khai các hoạt động khơi thông cống rãnh, làm sạch đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, khu vực công cộng; tiếp tục phát động phong trào trồng hoa, cây xanh tại khu vực trường học, nhà văn hóa, đường giao thông... tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

- Chỉ đạo các nhà trường chủ trì phối hợp với Đoàn thanh niên xã: Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các nhà trường, các cơ quan trên địa bàn xã tổ chức tổng vệ sinh, xây dựng cảnh quan trong, ngoài khuôn viên của đơn vị, trường học, tượng đài liệt sỹ. Đồng thời phối hợp với chi ủy, trưởng thôn chỉ đạo, kiểm tra các nhà trường trong việc tổ chức cho học sinh tham gia dọn vệ sinh tại các khu dân cư. Hàng tuần có trách nhiệm tổng hợp kết quả đánh giá từng đơn vị báo cáo Thường trực Đảng uỷ qua Văn phòng Đảng ủy vào sáng thứ 2.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh xã tuyên truyền thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin về nội dung Kế hoạch này, đưa tin phản ánh về tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị, trường học hàng tuần, tăng cường tuyên truyền, thông tin, cổ động nâng cao nhận thức của Nhân dân trong bảo vệ môi trường, trật tự khu dân cư; nêu gương người tốt việc tốt trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo Văn hóa, Thông tin xã hàng tuần đăng tải ít nhất 02 bài viết về các mô hình điểm, các hoạt động về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã trên cổng thông tin điện tử xã Thiệu Phúc (http://thieuphuc.thieuhoa.thanhhoa.gov.vn) và các trang thông tin khác.

1.2. Đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách các đơn vị, các đồng chí cấp ủy vòng 2 có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị do mình đảm nhiệm; trực tiếp dự và chỉ đạo hội nghị giao ban triển khai công tác vệ sinh môi trường tại các đơn vị, trường học. Hàng tuần tiến hành kiểm tra định kỳ đôn đốc việc thực hiện kế hoạch. Báo cáo kết quả thực hiện cụ thể v Thường trực Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy vào chiều thứ hai hàng tuần).

1.3. Giao MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo các chi hội cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm, quét dọn, khơi thông cống rãnh đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường nhất là các tuyến đường trục chính; đồng bộ quét vôi, quét ve các tường rào theo kế hoạch của từng đơn vị thôn. Yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Đảng uỷ vào sáng thứ 2 hàng tuần (qua Văn phòng Đảng ủy) bằng văn bản

2. Đối với các cấp ủy, chi bộ trong toàn xã

- Tổ chức hội nghị giao ban hàng tuần về công tác tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan khuôn viên, mời các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách vòng 2 dự chỉ đạo; Giao trách nhiệm cho các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các đơn vị thôn, trường học, bám nắm địa bàn chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan. Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch và thông báo kết quả trên đài truyền thanh xã, loa của thôn hàng tuần.

- Chỉ đạo các Trưởng thôn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm theo thẩm quyền nhằm hạn chế các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh nơi công cộng; thu gom, vận chuyển, chôn lấp rác thải sinh hoạt và chất thải rắn thông thường, vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường; ngăn chặn việc vứt, xả rác thải, các loại bao bì, túi nilon ra lòng sông, ao, hồ, rìa đường, bờ đê… không đúng nơi quy định, đảm bảo vệ sinh, mỹ quan và an toàn môi trường. Kiên quyết xử lý các cá nhân, hộ gia đình đổ rác không đúng nơi quy định.

* Phát huy hiệu quả hoạt động đường, ngõ tự quản đã đăng ký của Hội nông dân về vệ sinh đồng ruộng xử lý thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật, Hội phụ nữ, Hội CCB thực hiện 5 không ba sạch vệ sinh đường làng ngõ xóm bờ đê, bờ kênh chăm tỉa đường hoa cây cảnh, Đoàn thanh niên duy trì vệ sinh đoạn đường liên thôn từ vỹ thôn lên đoán quyết và chăm sóc cây quyết dọn tượng đài… Công đoàn xã duy trì tổng dọn vệ sinh chăm sóc cây cảnh khuôn viên công sở và đoạn đường trước công sở sân vận động và phối hợp các nghành trong công tác bảo vệ môi trường; Phối hợp với các thôn phát hiện những hành vi vi phạm để kịp thời nhắc nhở, xử lý đảm bảo công tác quản xây dựng theo quy hoạch.

- Chỉ đạo các nhà trường triển khai đến cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường phía trước, trong khuôn viên và phía sau khu vực nhà trường và tích cực tham gia hoạt động tại khu dân cư.

- Tăng cường chỉ đạo đài truyền thanh xã, các thôn tuyên truyền các nội dung hoạt động bảo vệ môi trường, các phong trào, gương điển hình tiêu biểu của các tổ chức, cá nhân đơn vị thực hiện tốt.

3. Đối với các thôn

- Triển khai kế hoạch thực hiện đến toàn thể Nhân dân trong thôn để thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.

- Đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn trực tiếp đôn đốc Nhân dân thực hiện, chỉ đạo các chi hội lấy đoàn viên, hội viên làm nòng cốt huy động Nhân dân thực hiện.

- Ban công tác Mặt trận thôn giao nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các khu vực, các ngõ, xóm. Tuyên truyền Nhân dân tự giác thực hiện chỉnh trang nhà cửa, tường rào, tự nguyện tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, trồng hoa, quét vôi ve.

Trên đây là Kế hoạch tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan nông thôn trên địa bàn toàn xã. Đề nghị UBND xã, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -xã hội cấp xã, chi ủy, Trưởng thôn, các cơ quan, đơn vị, trường học nghiêm túc, khẩn trương triển khai, thực hiện.Đảng ủy UBND BCĐ xây dựng nông thôn mới sẽ đi kiểm tra thực tế các đơn vị Các cơ quan, đơn vị, trường học nào không thực hiện nghiêm túc thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã,

- Các đồng chí Đảng ủy viên,

- UBKT Đảng ủy, Văn phòng ĐU,

- UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã,

- Các tổ chức chi bộ đảng,

- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ TRỰC ĐẢNG

Lê Văn Quyền

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT